BG | EN | FI

Increasing the life chances of young people through improved communications skills.

За проекта

С успеха във Великобритания, партньорите по проекта Take Two изразиха желание да се въведе модела на друго място. Следователно, проектът Take Two-Европа стартира през октомври 2012г. Take Two - Европа е взел малко по-различна насока и се създават два обучителни модула за професионалисти в образованието.

Take Two - Европа е с продължителност от октомври 2012 - октомври 2014 г. Този проект се основава на първоначалния  проект Take Two и пилотиране на метода в български и финландски учебните заведения. Този проект е резултат от сътрудничеството между четири организации в три страни:
Take Two Европа (проект на ЕС: 526963-LLP-2012-UK-Comenius-CMP / 2012-3839)

Модул 1

Работата с младите хора с трудности при говорене и слушане:
Този модул има за цел да подпомага образователни специалисти в работата с млади хора с  комуникационни трудности, вариращи от ограничените лексика и дефицит на внимание до културно специфични комуникационни бариери, като например контакт с очите.

Модул 2

Осъществяване на връзки между Образование и Бизнес:
Този модул има за цел да подкрепи образователни специалисти в създаването на връзки с местни фирми за подобряване на дейностите учене свързано с работата и кариерано образование на своите студенти.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.